Igapäevaelu toetamine

IGAPÄEVAELU TOETAMINE PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud oma otsusega nr. 37, 20.01.2010 tegevusloa toetatud elamise teenuse osutamiseks kuni viiele kliendile.

Teenusele saamine ja täpne sisu on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduses.

Teenuse eesmärk on isiku võimalik iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga kooselavate inimeste nõustamise kaudu.

Teenusele on õigus isikul, kes on:

 • tööealine (alates 18 a.);
 • raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • ei saa samal ajal kogukonnas elamise või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks:

 • isikut tõendavast dokumendist koopia;
 • isiku taotlus;
 • psühhiaatri hinnang igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks.

Tegevuste planeerimise aluseks on:

 • igale kliendile Sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud suunamiskirjas ettenähtud eesmärk ja tegevused;
 • kliendi isiklik tegevusplaan;
 • kliendi soovid, mis on vajalikud suunamiskirjas ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.

Pakutavad tegevused päevakeskuses:

 • Igapäevaelu põhioskuste õpetamine ja harjutamine (aja planeerimine, riietumine, hügieen, kaupluse külastus, ostude sooritamine, lihtsamate toitude valmistamine, laua katmine, nõude pesemine, ruumide koristus, lillede kastmine, teenindusasutuste külastus, pesu pesemine);
 • Motoorsete oskuste arendamine (laulmine, liikumismängud, rütmika, tantsimine, võimlemine, jalutuskäigud);
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine ( kontakti loomine kaaslasega, viisakas käitumine, ühisüritustel osalemine, ühistranspordi kasutamine);
 • Kognitiivsete oskuste arendamine (mälu ja mõtlemist arendavad tegevused ning mängud, arvuti kasutamine, ajakirjade ja ajalehtede lugemine);
 • Loovust arendavad tegevused ( käsitöö, erinevate tehnikate ja materjalide kasutamine, puutöö, joonistamine, kangastelgedel kudumine, materjalide ettevalmistamine).