Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mille  eesmärgiks on aidata kaasa isikute toimetuleku toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

Eluasemeteenus on sotsiaaleluruumi kasutamise võimaldamine, millega tagatakse eluase isikule või perekonnale kes ise ei ole võimeline endale või oma perekonnale eluruumi tagama. Eluasemeteenust pakutakse Tori Sotsiaalmajas, kus on 6 tuba ja teised ruumid ühiskasutuses; ning teistes vallale kuuluvates munitsipaalkorterites.

Sotsiaaltransporditeenus on liikumis- või toimetulekuraskustes isiku sõidutamine arsti juurde, apteeki või teistesse ametiasutustesse sotsiaaltööks ette nähtud ametiautoga. Teenusega kaasneb vajadusel isiku saatmine, juhendamine ja järelevalve.

Sotsiaaltransporditeenuse hind on alates 1. jaanuarist 2017 0,14 eurot/km. Vajadusel lisandub saatmistasu 1 euro.

Hooldamine hoolekandeasutuses on hooldusteenuse osutamine ööpäevaringselt abi vajavatele isikutele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Hooldamisel viibivale isikule tagatakse tema eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Teenust pakuvad erinevad asutused üle maakonna.

Tugiisik või isiklik abistaja on lepingulised töötajad, kes abistavad vastavalt lepingule puudega inimest või lastega perekonda nende igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule või nõustavad teda parema toimetulemise saavutamiseks.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Sellele ja toetatud elamise teenusele saavad psüühiliste erivajadustega isikud SKA suunamiskirja alusel.

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine  koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Iseseisvat toimetulekut toetava sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames toimub töötute nõustamine, infopäevad, puidutöö õppimine sotsiaalmaja kõrvalhoones ja osalemine hooajalistel heakorratöödel.

Päevakeskuse teenused:
Tori Sotsiaalmajas võimaldatakse ruumide ja inventari kasutamist valla inimeste huvi- ja seltsitegevuse arendamiseks ning võimaldatakse dušširuumi ja pesumasina kasutamist.

Päevakeskuse teenuste hinnad:

·         pesu pesemine 0,5 eurot masinatäis (4,5 kg)

·         dušši kasutamine 0,8 eurot kord

·         ajutine majutamine 3,50 eurot päev

Võlanõustamisteenust, perelepitusteenust, abivahendite võimaldamise teenust, varjupaigateenust ja turvakodu teenust ostetakse vajadusel Pärnu linnas asuvatelt teenusepakkujatelt.

Eelpool nimetatud sotsiaalteenuste osutamist reguleerib Tori Vallavolikogu 20. aprilli 2016.a määrus nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord"

Koduteenuse osutamisel abistab hooldustöötaja isikut igapäevatoimingutes, millega isik iseseisvalt, ilma kõrvalabita toime ei tule, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Koduteenuste loetelu ja hinnad on reguleeritud:  Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse hindade kinnitaminelisa 1

Kõrvalabi vajavale isikule võib hooldajaks määrata ka pereliikme või tuttava isiku. Hooldaja määramine on reguleeritud Tori Vallavolikogu 20. mai 2015 määrusega nr 15 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord"

Lapsehoiuteenus on raske ja sügava puudega lapse hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab hooldaja asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud vahenditest toetatakse ka teisi puuetega laste teenuseid.

Lapsehoiuteenuse vahendite kasutamist ja tingimusi reguleerib Tori Vallavolikogu 20. aprilli 2016.a määrus nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord"