« Tagasi

Matsi (80803:001:0020) detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus algatas 03. juulil 2014 otsusega  nr. 130 Kõrsa külas Matsi  katastriüksuse (katastritunnus 80803:001:0020) 18,2 ha suurusel alal detailplaneeringu ja kinnitas selle lähteülesande. Planeeringu nimi on Matsi detailplaneering ja planeeringust huvitatud isik on ERA LIISING GRUPP AS.

Planeeringuala asub Kõrsa külas Pärnu – Tori tugimaantee ja Pärnu jõe vahelisel alal.

Planeeringu eesmärk on selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal olemasoleva katastriüksuse osalisel väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale, arvestades Pärnu jõe ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga planeeritakse arendada ühe reana rajatavad kuni 12 eramut või paarismaja. Krundi olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa, kavandatav sihtotstarve planeeritaval alal on väikeelamumaa. Detailplaneeringuga kavandatav ei muuda kehtivat Tori valla Üldplaneeringut.

Tori Vallavalitsus võttis oma 29.03.2016 korraldusega nr 56 vastu Matsi maaüksuse detailplaneeringu ja edastas kooskõlastamiseks Keskkonnaametile, Maanteeametile ja Põllumajandusametile.

Detailplaneering on avalikustatud Tori valla veebilehel 31.03.2016 - 15.04.2016. Materjalidega on võimalik tutvuda : https://www.torivald.ee/detailplaneeringute-avalikud-valjapanekud
 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19.04.2016 kell 10.00 Tori Vallavolikogu saalis.