12.04.16

KESKKONNAINFO - www.lõke.ee 

 

KORRALDATUD JÄTMEVEDU TORI VALLAS

Ragn-Sells AS on Tori vallas osutanud teenust korraldatud jäätmeveo alusel alates 01.03.2013. Omavalitsuse ja Ragn-Sellsi vahel sõlmitud kokkuleppel pikeneb korraldatud jäätmeveo leping veel kahe aasta võrra, st kuni 28.02.2018.

Mõned meeldetuletused seoses jäätmeveoga

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Minimaalseks jäätmemahutiks loetakse 80 liitrist konteinerit. Minimaalsed tühjendussagedused on tiheasustuses vähemalt iga 4 nädala tagant ja hajaasustuses vähemalt iga 12 nädala tagant. Lubatud teenindusaeg kellaajaliselt on 7.00 – 22.00. Palume konteiner välja tuua Vedajale nähtavasse ja kättesaadavasse kohta hiljemalt tühjenduspäeva hommikul kella 7.00-ks

Kuidas tühjenduspäeva meeles pidada

Graafikute info leiate Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus . Iga järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvutada, võttes arvesse selle, et tühjendus on alati ühel kindlal nädalapäeval. Näiteks tühjendus toimub 29.02.2016 ja tühjendussagedus on 28 päevase intervalliga (iga nelja nädala tagant), siis järgmine tühjendus toimub 28.03.2016.

Kliendid, kes on Ragn-Sellsile edastanud oma e-aadressi, saadetakse automaatselt üks kord aastas (üldjuhul novembri lõpus) iga järgneva aasta kohta graafik. Tavapostiga graafikut saadetakse välja ainult jäätmevaldaja tellimuse alusel, kuna see on tasuline teenus.

Telli tühjenduspäeva meeldetuletus e-mailile

Eraklientidele saadetakse e-mailile kaks päeva enne graafikujärgset tühjendust tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud e-mail ja isikukood). Kui Teil ei ole veel sellist meeldetuletust, siis saate selle tellida Ragn-Sellsi klienditeeninduse kaudu.

Kui jäätmeid tekib rohkem kui konteinerisse mahub

Mõnikord tekib rohkem jäätmeid, kui konteinerisse mahub või siis tekib olukord, kus on vaja lisaks graafikujärgsele tühjendusele lisatühjendust. Nii konteineriväliste pakendatud jäätmete äravedu kui ka graafikuvälist tühjendust osutab Vedaja ainult kliendipoolse tellimuse alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Mis on tühisõit

Juhul, kui konteineri tühjendamist ei toimu seetõttu, et konteinerit pole tühjenduspäeval väljas Vedajale nähtavas ja kättesaadavas kohas, konteinerile puudub juurdepääs (näiteks talvisel ajal ei ole lund konteineri eest ära lükatud) või on konteineris mittevastavad jäätmed (näiteks ohtlikud jäätmed), on vedajal õigus nõuda nn tühisõidu eest teenustasu suuruses, millist ta võiks nõuda konteineri tegeliku tühjenduse korral. Tühisõit fikseeritakse fotoga.

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs.

Arved

Teostatud teenuse (ka tühisõit) eest saadetakse kliendile arve hiljemalt teeninduskuule järgneva kuu 5.kuupäevaks. Maksetähtaeg on arvete tasumisel 14 päeva. Võlgnevuse korral on Vedajal õigus vedu peatada, ning võlgnevuse tasumise korral kohustus vedu taasalustada.

Ragn-Sellsi klienditugi 15155 töötab E-R 8.00-17.00. Välismaalt või üle Eesti helistades kasutage numbrit +372 6060 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.ee. Tellimused palume saata tellimus@ragnsells.com.
Kiireim viis info samiseks on kasutada kodulehte (www.ragnsells.ee) või iseteenindust. Iseteenindusest, kodulehelt ja e-poest laekunud tellimustele vastame eelisjärjekorras.

 

01.04.2016 muutuvad Ragn-Sellsi tüüptingimused

Alates 1. aprillist 2016 hakkavad kehtima uued Ragn-Sellsi teenuste tüüptingimused. Kaasajastatud tüüptingimustes on parema selguse tagamiseks täpsustatud sõnastust ning need katavad senisest rohkem teenuseid.

Näiteks pole nüüdsest konteineri renditeenuse lepingu sõlmimisel vajadust allkirjastada kogumisvahendi üürilepingut, vaid konteineri üürimisega seonduv on juba kajastatud tüüptingimustes.

Siin saate tutvuda 1. aprillist kehtima hakkavate tüüptingimustega

P.S Tuletame meelde, et korraldatud jäätmeveo piirkondades on esmatähtsad omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmevedu reguleerivad tingimused, kui need mingeid tegevusi ei reguleeri, siis kehtivad Ragn-Sellsi tüüptingimused.

Ilusat talve jätku
Ragn-Sells AS

Toimetaja: AARNE PÕLLUÄÄR

Jäätmemajandus

 

 Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 

  • avalikustatud  Tori vallamajas  21.12 - 18.01.2016.
  • avalik arutelu toimus 21.01.2016 kell 16.30 Tori vallamaja volikogu saalis.
  • Jäätmekava kehtestatud Tori Vallavaolikogus 17.02.2016.

Tori valla jäätmehoolduseeskiri

 

INFO JÄÄTMEVEDAJA JA LEPINGUTE KOHTA 

Tori, Paikuse, Surju ja Tahkuranna vald ning Sindi linn on 19. oktoobril 2012 sõlminud Ragn-Sells AS-ga korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu. Leping kehtib ühises jäätmeveopiirkonnas 3 aastat alates korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest ehk  1. märtsini 2016.

Kuna 01.03.2016-ks ei ole võimalik jõuda uue hankemenetlusega lepinguni, siis on kontsessiooni andjad algatanud kontsessioonilepingu tähtaja pikendamise menetluse, kuna vastasel juhul satuks ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Jäätmelepingut kavandatakse pikendada kuni kaheks aastaks, kuid mitte enam, kuion sõlmitud leping uue jäätmevedajaga.

Lepingu sõlmimine

Infot prügiveo lepingute sõlmimise kohta saate aadressilt: http://www.ragnsells.ee/ , samal lehel võimalik tutvuda ka hinnakirja ning iseteeninduskeskkonnas ka individuaalse veograafikuga.

Teenuspakkuja büroo asub aadressil Lille 4-214, Pärnu 80010.

NB! Korraldatud jäätmeveoga on loetud liitunuks kõik jäätmevaldajad ning lepingu sõlmimata jätmine jäätmevaldajat jäätmeveotasust ei vabasta.

Kuidas saada vabastust

Vabastuse jäätmeveoga liitumisest saab anda taotluse alusel üksnes kohalik omavalitsus - Tori Vallavalitsus. Kui näiteks antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja soovitakse saada vabastust korraldatud jäätmeveost, siis võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse esindajaga:

Tori vald – tel +372 4436 640, e-post tori@torivald.ee või arendusnõunik Aarne Põlluäär tel +372 5594 0777, e-post arendusnounik@torivald.ee

Korraldatud jäätmeveost vabastamiseks tuleb esitada valda taotlus, mille leiate SIIT

Standardpakett

Vastavalt ülalnimetatud  omavalitsuste kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele on korraldatud jäätmeveo standardpaketid järgmised:

Haldusüksus

Jäätmeliik

Minimaalne jäätmeveo sagedus

Tori vald

segaolmejäätmed

80 l konteiner tiheasustusega alal vähemalt 1 kord 4 nädala tagant, hajaasustuses vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevaid jäätmeid kogutakse eraldi


Ühiskogumismahutid

Naabruses elavatel üksikutel inimestel või väiksematel peredel on võimalik sõlmida mitme maja peale ühise kogumismahuti leping. Ühiskogumismahuti kasutamiseks annab nõusoleku kohalik omavalitsus esitatud taotluse alusel. Ühiskogumismahuti tellimisel tuleb arvestada asjaoluga, et ühele kuni neljaliikmelisele leibkonnale on minimaalse mahuti suuruseks ette nähtud 80 liitrit.

Tooge konteiner tee äärde

Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja graafikus fikseeritud päevadel. Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale!
Seejuures tuleb silmas pidada, et jäätmekott või -mahuti peab asuma kuni 4 meetri kaugusel kohast, kus on jäätmeveokil võimalik peatuda. Veograafikuid saate jälgida Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnast: www.ragnsells.ee/iseteenindus

Tellige e-arve

Hoolime väga loodusest ja usume, et ka Teile on keskkonna säilimine ning kaitsmine oluline. Seoses sellega eelistab ettevõtja saata oma klientidele e-arveid. Selleks tuleb teil lisada lepingu kontaktandmetesse kindlasti ka e-maili aadress. Kui aga soovite siiski saada paberarvet, siis andke sellest teada klienditeenindusele tel: 15 155 või e-mailitsi: parnu@ragnsells.ee  

E-arveid saab vaadata ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas: www.ragnsells.ee/iseteenindus

Palun võtke Ragn-Sellsiga kindlasti ühendust, kui:

  • Rendite konteinerit teiselt jäätmevedajalt ja soovite edaspidi konteinerit rentida Ragn-Sells AS-lt;

  • Teie jäätmemahuti maht erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodust;

  • Konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;

  • soovite konteineri tühjendussagedust muuta tihedamaks;

Lisaks  jäätmeliikidele, mida hõlmab korraldatud jäätmevedu, on Ragn-Sellsist võimalik tellida ka teisi jäätmekäitlust puudutavaid teenuseid, näiteks ehitus- ja lammutusjäätmete vedu, ohtlike jäätmete käitlust jne.

Tekkinud küsimustega või andmete täpsustamiseks on Teil võimalus pöörduda vedaja poole e-posti teel: parnu@ragnsells.ee, samuti tavaposti teel Lille 4-214, Pärnu 80010. Lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on võimalik edastada vedaja koduleheküljel www.ragnsells.ee. Ragn-Sellsi klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon on 15155.

Ragn-Sells – viiendat põlvkonda keskkonnasõbralikud lahendused

Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ettevõte on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis. Ragn-Sellsi missiooniks on puhas elukeskkond, usaldusväärne teenindus ja roheline mõtteviis. Jäätmete taaskasutusele suunatud pereettevõttena pakub Ragn-Sells sobivaid lahendusi põlvest põlve. Taaskasutatavaid materjalid eksporditakse üheksasse eri riiki. Ettevõttes on 260 töötajat.

Vajalikud blanketid saab alla laadida siit.

 

Avalikult kasutavate pakendikonteinerite asukohad:

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1x3uWd5yrv8.khQ-WdYQsu9Q