Lastekaitse

TEATA ABIVAJAVAST LAPSEST

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Lastekaitsenõunik Krista Kämer

   446 6001   

5331 4949

sotsiaal@torivald.ee
Lääne Prefektuuri noorsoopolitseinik Andrea Rebane 5352 4912 andrea.rebane@politsei.ee
Lääne Prefektuuri piirkonnapolitseinik Piret Dreimann 5770 3075 piret.dreimann@politsei.ee

 

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

ABIVAJAVAST LAPSEST teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsenõunikule või LASTEABITELEFONIL 116 111 (24 h).

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST teata politsei lühinumbril 112 ja valla- või linnavalitsusele.

2016. aastal jõustus uus lastekaitseseadus, mille eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne arendamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti juurde üksus, kes toetab kohalikke omavalitsusi arengutegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks. 

Lapse abivajadust hinnatakse juhtumipõhiselt ja lähtudes lastekaitseseadusest (§ 28 lg 2).

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.
 

Abivajava lapse näide: • Laps elab üksi • Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms • Laps ei täida koolikohustust • Laps jooksis kodust ära • Laps pani toime süüteo

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaalvõi väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide: • Laps on vägivalla ohver • Laps on tõsiselt haige • Laps üritas enesetappu • Laps on tugevas alatoitumuses • Laps pani toime süüteo

Kasulikku:

Lastekaitseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024?leiaKehtiv

Lasteabi http://www.lasteabi.ee/

Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse

Abivajavast lapsest teavitamise ja andmekaitse juhend http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf

Valla- ja linnavalitsuse kontaktid leiab siit: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused