13.01.16

Lumetõrjet teostatakse hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus elavad alaliselt Tori valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

Talihoolduse põhimõtted

1.      Lumekoristuse põhimõtted:

1.1.       lund ei tõrjuta valla ja avalikus kasutuses olevatelt teedelt, kui lahtine lumekatte   paksus ei ületa 6 cm (va kooli territooriumid);

1.2.       lumetõrjet alustatakse valla ja avalikus kasutuses olevatelt teedelt peale saju lõppu, kui lumekatte lahtine paksus on keskmiselt 6-12 cm;

1.3.       lund hakatakse tõrjuma valla ja avalikus kasutuses olevatelt teedelt saju ajal, kui lumekatte lahtine keskmine paksus on üle 12 cm;

1.4.       lund hakatakse tõrjuma tuiskude järgselt valla ja avalikus kasutuses olevatel teedel vastavalt vajadusele;

1.5.       raskete ilmaolude korral suurendab Tori vallavalitsus lumetõrje aegasid 12 h võrra.

2.      Teede järjekord:

2.1.       kooli, vallamaja, rahvamaja, Tori aleviku ja asulate teed puhastatakse lahtisest lumest 3 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;

2.2.       valla teed puhastatakse lahtisest lumest 8 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;

2.3.       avalikus kasutuses olevad teed puhastatakse lahtisest lumest 24 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;

2.4.       talude ja elamute sissesõiduteed puhastatakse lahtisest lumest 36 tunni jooksul peale saju lõppu.

3.      Tööde teostamise käigus püütakse hoiduda lumelükkamisest kohalikele maanteedele suunduvate teedele ja mahasõitudele.

4.      Erakorralisi lumetöid (teehöövliga teede laiemaks lükkamine ning muud erakorralist abi vajavad tööd) tellib Tori vallavalitsus eraldi koostöös piirkonna lumetõrje teostajaga.

5.      Lumetõrje teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded".

Tee omaniku kohustused

Tee omanik:
1. on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 meetri kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 meetri laiuselt.
2. märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid, ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega.
3. paigaldab vajadusel tee kaitseks tuisu eest konstruktsioone (lumeredelid). Maa omanikud on kohustatud taluma nende maale tuisu kaitseks paigaldatud konstruktsioone ajavahemikus 01. novembrist kuni 31. märtsini.
4. ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alale.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet: 
1) teedel, kus on takistuseks oksad, kivid jm objektid;
2) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela alaliselt Tori valla elanikud;
3) erateedel, kus kinnistul alaliselt ei elata või kinnistut ei kasutata;
4) erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist;
5) kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral jätta korraldamata lumetõrje teedel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Sellisel juhul avaldatakse vastav informatsioon valla kodulehel.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist. Õueala lumelükkamiseks teeb iga kinnistu omanik lükkajaga vajadusel eraldi kokkuleppe ja tasub selle eest ise.

Lumetõrje eest vastutab ehitus- ja majandusnõunik Marek Kukk, tel. 443 6640, +372 520 6932, e-post majandus@torivald.ee

 

  • Riigimaanteede hoolduse info on leitav Maanteeameti veebilehelt.

 

Lumetõrje piirkonnad

Käesoleval talvel on valla territoorium  jagatud kuueks lumetõrje piirkonnaks.

Riigihanke tulemusel on vastavad lepingud sõlmitud järgmiste lumetõrjetööde teostajatega:

  1. I Piirkond ( Aesoo Tohera (6,6 km) ) - OÜ Piistaoja Katsetalu 
  2. II piirkond (Jõesuu, Levi, Rätsepa, Võlli, Urumarja, Taali, Kildemaa, Randivälja, Kõrsa (62,3m km) - OÜ Piistaoja Katsetalu                                                                                
  3. III piirkond (Riisa (5,2 km) OÜ Piistaoja Katsetalu
  4. IV piirkond (Tori Randivälja ja Taali (15,6 km) - Osaühing Matogard
  5. V piirkond (Selja, Muraka, Mannare,Elbi, Muti (26 km) -  OÜ Selja
  6. VI piirkond  (Piistaoja, Mannare, Kuiaru,Tori, Muraka Oore (33,8 km) -OÜ Piistaoja Katsetalu

Tori valla teehoolduses olevate teede nimekiri piirkondade kaupa

Vaata lisaks:

 

 

 

 

Toimetaja: AARNE PÕLLUÄÄR