dokumendid

Tori muuseumi arengukava 2015-2018

TORI VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Tori                                                                                                   24. september 2014 nr 26

Tori Muuseumi arengukava

aastateks 2015-2018 kinnitamine

Tori Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 10 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord" § 15 lõike 7 alusel, Tori Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tori muuseumi arengukava aastateks 2015-2018 (otsusele lisatud).

2. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Tori Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kalev Kiisk

volikogu esimees