Tori õpilasmalev 2016-2018

EESMÄRK

Projekti eesmärk on läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandades sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust.

TULEMUSTE KIRJELDUS JA PROJEKTI LAIEM MÕJU TEGEVUSPIIRKONNALE

Noortelaagri korraldamine on Tori vallas juba pikaaegse traditsiooniga, mille jätkumine on oluline piirkonna noorte jaoks, suunates nende tegevust kodukoha väärtustamisel.

Tori keskasula kultuuriobjektid on korrastatumad. Objektidest algab kohalik kultuur, mida külastavad suurel hulgal ka turistid. Noored on kogukonda kaasatud ja omandavad tööharjumuse, mis on oluline valla maine kujundamisel.

Projekti lõppedes jätkulaagri korraldamine.

AJAKAVA

Ühisprojekt koosneb kolmest etapist.

Esimeseks etapiks on info jagamine vallaelanikele valla kodulehel ja sotsiaalmeedias ning kokkulepete sõlmimine partneri ja ettevõtjatega. Toimub õpilasmalevasse registreerimine, nimekirjade koostamine ning tööriiete ja -vahendite soetamine (juuli 2016, märts-mai 2017 ja märts- mai 2018).

Teises etapis osalevad noored õppe- ja tööprotsessis, omandades kogemused ja andes oma panuse koduvalla heakorda. Noored saavad tööriietuse ja igal päeval sooja lõunasöögi. Projektis osalejad on osalenud ühisüritustel, saanud õpetliku- meeldiva ürituse kogemuse ja sisutanud oma aega meeldivalt ja kasulikult. Õpitakse meeskonnatööd läbi mänguliste tegevuste. (juuli 2016, juuni-juuli 2017 ja juuni-juuli 2018).

Kolmandaks etapiks ehk tegevuseks on ühisprojekti kokkuvõtete tegemine (juuli 2018).

Fotod õpilasmaleva tegemistest on üleval Tori Sotsiaalmaja pildialbumis.

Projekti toetas PRIA LEADER meetme raames.

Pria Leaderi ligi

Rohelise Jõemaa koostöökogu