SOTSIAALTOETUSED

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigipoolne toetus abivajajatele, mida maksab kohalik omavalitsus.

Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks sätestab Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse Riigieelarve seadusega. 2016. aastal on toimetulekupiir taotlejal ja tema alaealistel lastel 130 eurot kuus ja teistel täisealistel pereliikmetel 104 eurot kuus.
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse juures arvestatavaid eluasemekulusid Tori vallas reguleerib:

Toetust reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. jaanuarist 2015 45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir kehtestatakse riigieelarvega ja selle aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks avaldatud suhtelise vaesuse piir. 2016. aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 179 euroni kuus ja igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 euroni kuus.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete eelneva kolme kuu tulud,välja arvatud:

  • ühekordsed toetused, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavad toetused, välja arvatud puudega vanema toetus;
  • riigi tagatisel antud õppelaen;
  • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstav stipendium ning sõidu- ja majutustoetus;
  • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhine õppetoetus;
  • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;

Põhjalikum informatsioon ja sissetulekupiiri näidiskalkulaator:

http://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus

Toetust reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus

KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

Toetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks.

Sissetulekutest sõltuvad toetused:

Sissetulekutest sõltumatud toetused:

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Tori Vallavalitsusele (vt blanketid).

Avaldused arutab läbi sotsiaalkomisjon ja kinnitab vallavalitsus oma istungil ning otsustus vormistatakse korraldusena. 
Vallavalitsuse raamatupidamine kannab toetuse summa isiku arveldusarvele, maksab toetuse välja sularahas või teeb ülekande arve alusel teenust osutanud füüsilisele või juriidilisele isikule viie tööpäeva jooksul peale vallavalitsuse otsust. Kanne tehakse vastavalt taotleja avalduses märgitud soovile.

Toetuse taotlemist ja määramist Tori vallas reguleerib:

Toetuste blanketid asuvad aadressil: https://www.torivald.ee/blanketid