Kodukord

TORI LASTEAIA KODUKORD

 

Kontaktandmed:

Aadress: Pärnu mnt 21, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa 86 801

Lasteaia telefon:  44 66 092 

1. rühma mobiil – 5330 8461
2. ja 5. rühma mobiil – 5308 1828
3. ja 4. rühma mobiil – 5308 1845

E-post: lasteaed@torivald.ee

Lahtiolekuaeg 6.30 – 18.30

Tori Lasteaed on Tori Vallavalitsuse hallatav õppeasutus.

 

 1. Üldsätted
 1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 1. Lapse lasteaeda saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
 1. Lasteaed on avatud kell 6.30 – 18.30.
 2. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtaks pestuna ja puhtalt riietatuna.
 3. Hommikul annab lapsevanem (lapsevanema poolt volitatud isik) lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile.
 4. Päeva lõpus rühmast või õuest lahkudes jätab laps ja lapsevanem rühmatöötajaga hüvasti.
 5. Soovitav on laps tuua lasteaed 8.45 (hommikusöögiks), kuid kindlasti hiljemalt 9.00, sest 9.15 algavad õppetegevused ning vanem viib lapse ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
 6. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele (alla 18 a.) või selleks volitamata isikule.
 7. Rühma töötaja ei anna last üle joobeseisundis vanemale. Olukorrast teavitatakse lasteaia direktorit, sotsiaalnõunikku või vajadusel konstaablit.
 8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
 9. Kui lapsele pole õigeaegselt järele tuldud, siis teavitab rühma töötaja tunni aja möödudes politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 10. Palume lapsevanemal lapse puudumajäämisest teatada eelmise päeva 14.00–ks rühma.
 11. Palume lapsevanemal peale puudumist lasteaeda tulekust teatada eelmise päeva 14.00-ks rühma.
 12. Juhul, kui lapsevanem pole õigeaegselt rühma töötajat teavitanud lapse puuduma jäämisest, arvestatakse lapse esimene puudutud päev toiduraha arvestusse.
 1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
 1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 2. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult erivajadusega lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest ja esitab lasteaeda kirjalikult lapse raviarsti soovitused.
 3. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
 4. Lasteaias käib ainult terve laps. Köhiv ja nohune laps nakatab teisi lapsi ja lasteaia töötajaid. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, jne). 
 5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikutele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
 7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
 8. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga või kutsub vajadusel kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 9. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest.
 10. Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning teavitab vanemaid lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 11. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 12. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu).
 13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad ning kilekotid määrdunud riiete jaoks.
 14. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 15. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 16. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 17. Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju õues.
 18. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.
 19. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.

 

 1. Turvalisuse tagamine
 1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et võimalusel  on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kaheteistkümne  lapse kohta.  
 5. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 6. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 7. Turvalisuse tagamiseks on lasteaiahoone töövälisel ajal elektroonilise valve all.
 8. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, ka ülevalt riiviga, et tagada laste turvalisus.
 9. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
 10. Lasteaia kõnniteel ei sõida lasteaeda tulles ega lasteaiast lahkudes keegi jalgrattal, vaid lükkab ratast käekõrval.
 11. Jalgratta hooajal sõidab laps lasteaias kasvukohase jalgrattaga ja kannab ratturi kiivrit.
 12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 15. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 1. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine
 1. Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 15. mail ning lasteaia nimekirja arvamisest teavitatakse lapsevanemat hiljemalt 1. juuniks.
 2. Rühmade komplekteerimine lõpeb 15. augustil.
 3. Uusi lapsi võetakse lasteaeda vastu alates 15. augustist. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta vältel.
 4. Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut on lapsevanematel vajalik esitada lasteaiale väljavõte lapse tervisekaardist.
 5. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja kohanemise võimest on harjumisaeg erinev, kuid sõimerühma ja noorema aiarühma lapsel mitte lühem kui 1 nädal.
 6. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
 7. Lapse sõimerühma tulles peab laps oskama iseseisvalt süüa ja potil käia ning mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.
 1. Koostöö
 1. Lasteaia rahastamine toimub:
 • Tori valla eelarvelistest vahenditest,
 • lapsevanemate poolt kaetavast osast.
 1. Lapsevanem maksab lasteaiamaksu mis koosneb:
 • toidurahast – toidukulu määr on 1,6 EURi, mis koosneb 3 toidukorrast (hoolekogu otsus protokoll nr: 2/ 8.03.2017
 • kohamaksust – 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarve aastal  (v.a. juuli, kui lasteaed on suletud)
 1. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks kas pangaülekandega vastavalt arvele toodud rekvisiitidele või sularahas Tori valla raamatupidamisse.
 2. Võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta alates järgmise kuu esimesest kuupäevast kuni võla likvideerimiseni.
 3. Külalisetenduste vaatamine ja rühma poolt organiseeritud väljasõitudes osalemine on vabatahtlik. Etendusest või väljasõidust mitte osavõtmisel tagatakse lapsele järelvalve.
 4. Lapsevanem, kes ei soovi, et tema lapsest avaldatakse fotosid lasteaia kodulehel ja valla ajalehes, teavitab direktorit kirjalikult.
 5. Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast direktorile esitatud kirjaliku avalduse alusel, kuhu on ära märgitud loobumisperioodi algus ja lõpp. Perioodi minimaalne kestus on 1 kuu.
 6. Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks (lasteaial on õigus vajadusel teha menüüs muudatusi). Ühe nädala menüü on iga rühma infostendil ja Tori elasteaia  keskkonnas.
 7. Septembrist kooliteed alustaval lapsel on võimalus lasteaias käia kuni 30. juunini.
 8. Infot lasteaias toimuvatest üritustest jagame rühma infostendil ja elasteaia keskkonnas ning osaliselt ka Tori valla kodulehel - http://www.torivald.ee/lasteaed
 9. Rühmas on välja pandud laste päeva ja nädalatööd ja tegemised ning teated. Tutvuge nendega, sest last innustab, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.
 10. Kontaktandmete muutumisel tuleb sellest teavitada  rühmaõpetajat.

 

Lapse heaolu põhineb kõikide osapoolte koostööle.

 

Antud kodukord on kinnitatud Tori Lasteaia hoolekogu ning kooskõlastatud ja heaks kiidetud Tori Lasteaia pedagoogilise õppenõukogu poolt.