3.02.16

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. 

Maamaksumäär Tori vallas on  2% maa maksustamishinnast aastas.
 
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
 
 

Tori valla maareformi tulemused (31.01.2016)

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha  Katastrisse kantud maa %
Pärnu Tori vald 28 164 2 742 27 641,00 98,1
Kokku 19 480 955 54 445 470 653,60 97,9

 

Maareformi käigus moodustatud katastriüksused omandamisviiside lõikes

Maakond Oma-valitsus  Oma-valitsuse   pindala ha Katastri-üksuste pindala ha Riigi omandisse jäetud maa Munitsipaal-omandisse antud maa Ostu-eesõigusega erastatav maa Enam-pakku-misega erastatav maa Vaba põllu-majandus-maa erastamine Vaba metsamaa erastamine Tagastatud maa Katastrisse kandmata maa
Pärnu Tori vald 28 164 27641,00 8 807,00 143,4 4 019,00 370 539 112 13 650,60 523
Kokku 19 480 955 470653,60 230073,70 5 600,60 56 049,30 5 566,00 8 628,00 5 470,50 159 265,40 10 301,40

 

Maakatastrisse kantud maa kõlvikute lõikes

  Katastri-üksuste arv Katastri-üksuste pindala ha                          Haritav            maa ha                        Looduslik rohumaa ha                 Metsamaa                   ha                     Õuemaa ha Muu maa ha                                          s.h. veealune-maa ha        s.h. ehitiste alune maa                               
Tori vald 2 742 27 641,00 8 514,70 1 675,50 12 795,00 246,1 4 364,2 688,8 78,8
Maakond 54 445 470 653,60 94 542,50 25 512,30 274 359,20 3 399,40 70 842,00 11 277,70 3 884,80

 

Maakatastrisse kantud maa sihtotstarvete lõikes (KÜ arv tk)

  Elamumaa kü tk Ärimaa kü tk Tootmis-maa kü tk Vee-kogude maa kü tk Trans-pordi-maa kü tk Jäätme-hoidla maa kü tk Riigi-kaitse maa kü tk Kaitse-alune maa kü tk Maa-tulundus-maa kü tk Siht-otstarbeta maa kü tk Mäe-tööstus-maa kü tk Turba-tööstus-maa kü tk Sotsiaal-maa kü tk
Tori vald 471 20 133 4 147 5 0 22 1 883 2 2 0 53
Maakond 20 987 1 090 2 481 43 3 396 79 43 165 24 861 102 50 23 1 125

 

Maakatastrisse kantud maa sihtotstarvete lõikes (ha)

  Elamumaa ha Ärimaa ha Tootmis-maa ha Vee-kogude maa ha Transpordi-maa ha  Jäätme-hoidla maa ha Riigi-kaitse-maa ha Kaitsealune maa ha Maa-tulundusmaa ha Siht-otstarbeta maa ha Mäe-tööstus-maa ha Turba-tööstus-maa ha Sotsiaal-maa ha
Tori vald 339,5 25,2 134,3 12,3 335,5 5,7 0 2 686,3 23 963,7 13,4 26,4 0 98,8
Maakond 6 447,2 661,2 2 176,4 1 350 4 790,8 232,5 868,6 26 218,9 417 871,8 165,6 868,9 6 800,6 2 201,7

 

Toimetaja: AARNE PÕLLUÄÄR