Oore küla

 
Oore küla

Oore küla asub Pärnu maakonnas Tori vallas. 2000. a. rahvaloenduse järgi oli siin 97 elanikku.

Kalme.
Toris Ori külas, Lõusa talu maa sees, 1/8 wakamaad suur, maapinnast 1,5 sülda kõrgem. Sealt olla palju surnute luid ja wanu rahasid kaewates wälja tulnud. Rahwa jutu järele olla katku ajal sinna surnuid maetud. Inimesed olla Ori külas kõik ära surnud, nõnda, et matjaid enam ei olli olnud. Siis tulnud ühest kaugemast wallast üks tubli naine sinna surnuid matma, aga kui haua walmis saanud, surnud ta ise sinna ära ja jäänud oma kaewatud hauda.

Hiie saar
Toris, Pästale külas Irwi talu kohal jõe sees, 1/2 wakamaad suur, keset sügawat jõge. Seal olla wanal ajal suured tamme puud peal kaswanud, ja hilja olla weel wanad raugad hiie saarel palwetamas käinud. Wana jutt räägib, et see saar wanal ajal Toris Ore küla all jões olnud, kust see wiimaks härgadega wastu wett praeguse koha peale olla weetud. See olla üks neist kuulsamatest hiiedest olnud. - Nüüd ei kaswa seal muud kui lepik peal.
J. Jung. Muinasaja teadus Eestlaste maal I (II) osa. Kogunud ja väljaandnud J. Jung Jurjewis, 1898. Tln., 2000