Puude raie tiheasutusaladel

09.märts 2016 kehtestas Tori Vallavolikogu oma määrusega nr 4 Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja korra Tori vallas. Raieloa andmise kord määrab kindlaks Tori vallas üldplaneeringuga määratletud tiheasustusaladel ja perspektiivsetel tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud viljapuud) raie tingimused.

Käesolevat korda ei rakendata puude raiele üldplaneeringuga määratletud hajaasustuses ja kasvavas metsas, kus raie toimub vastavalt „Metsaseaduses" sätestatud korrale.

Üksikpuu (edaspidi puu) käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

Tori valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusalade  ja perspektiivsete  tiheasustusalade erikaitserežiimiga piirkonnas (veekogude veekaitsevööndid, loodus- ja muinsuskaitse objektid ja nende kaitsevööndid) tuleb kõik puude ja põõsaste raided kooskõlastada Pärnumaa Keskkonnateenistusega ja/või Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektoriga.

Ehitise läheduses, rajatise kaitsevööndis (õhuliinide-, kaablite ja teede kaitsevöönd) ning kohtades, kus puude langetamine võib ohustada ehitisi /rajatisi või ohutut liiklust, tuleb raietööd eelnevalt kooskõlastada ehitise /rajatise omaniku või vastava ametkonnaga.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maaomanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise õigustatud subjekt.

Puu raiumiseks esitatakse vallavalitsusele (tori@torivald.ee) raieloa vormikohane taotlus (Lisa 1) koos  krundiplaaniga (või väljavõte krundiplaanist), millel on märgitud ja nummerdatud raiumisele kuuluvad puud. Raieloa väljastab või raieloa andmisest keeldumise haldusakti annab Tori Vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Raieluba kehtib 1 aasta. Raietaotlusi menetleb arendusnõunik Helen Mihkelson, telefon +372  5594 0777, arendusnounik@torivald.ee

Kaitsealuste ja olulist avalikku huvi pälvivate puude raideks võib nõuda taotluse lisana ka dendroloogi poolt koostatud eksperthinnangut või haljastusprojekti.

Riigimetsamaal, riigi maal, riigi reservmaa ettepanekuga kaetud maal ja jätkuvalt riigi omandis oleval maal korraldab metsa majandamist Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) www.rmk.ee.